احکام تراشیدن ریش - احکام شرعی

احکام تراشیدن ریش – حکم شرعی تیغ زدن ( تراشیدن ) ریش...

احکام شرعی تراشیدن ریش  امروزه تراشیدن ریش برای خیلی از آقایان مرسوم میباشد. عده ای هر روز، بعضی هر هفته و بعضی هر ماه عادت به تراشیدن ریش با تیغ یا هر وسیله ای دیگر دارند بی آنکه توجهی به احکام دینی...