احکام کشیدن دخانیات - احکام شرعی

احکام شرعی کشیدن دخانیات – سیگار ، قلیان ، پیپ ، …....

مصرف دخانیات امروزه در کل دنیا رایج میباشد. در بین مسلمانان شیعه عده ای بدون در نظر گرفتن احکام شرعی کشیدن دخانیات اقدام به مصرف یا فروش این مواد میکنند. اما حالا بد نیست نظر مراجع معظم را در این مور...