احکام بازاریابی شبکه ای - احکام شرعی

احکام بازاریابی شبکه ای ، احکام شرعی بازاریابی هرمی...

احکام بازاریابی شبکه ای ، احکام شرعی بازاریابی هرمی امروزه بعضی از شرکت ها جهت سود آوری بیشتر، رو به تجارت شبکه ای (هرمی) آورده اند. در این قسمت به بخشی از نظر مراجع معظم در مورد بازاریابی شبکه ای (ه...