احکام شرعی استمناء

احکام استمناء ، احکام شرعی استمناء ( خودارضایی ).....

احکام استمناء : استمناء یا همان خود ارضایی گناه و مشکل بسیار جدی و مهمی است که بعضی از جوانان و افراد نوجوانی که تازه به سن بلوغ میرسند گریبانگیر آن هستند. شاید عواملی همچون ضعف ایمان، تحریک شدن بوسی...