آیت الله بهجت - داستانهای عارفانه

 داستانی از مرحوم آیت الله بهجت – داستانهای عارفانه...

آیت الله بهجت  داستانی از مرحوم آیت الله بهجت: روزی همراه یکی از آقایان که مسئول شهریه طلاب حوزه خوانسار بود به خدمت آقا ( آیت الله بهجت ) رفتیم. آقا فرمودند نماینده مرحوم آقا سیدابوالحسن اصفهانی مسا...