احکام مشروبات الکلی - احکام شرعی

احکام مشروبات الکلی – احکام شرعی مشروبات مست کننده...

احکام مشروبات الکلی مصرف مشروبات الکلی در اسلام حرام میباشد . از لحاظ قوانین حکومت اسلامی نیز مصرف و خرید و فروش مشروبات الکلی غیر قانونی بوده و جرم محسوب میشود. در این قسمت نظر مراجع معظم در مورد مص...